Contact CCEA | Sitemap | Chinese

People

Faculty - ZHAO Yongqian

  • ZHAO Yongqian

    Associate Professor

    Institute of Disaster Prevention

    B816 An-Zhong Building Zijingang Campus

    88208732