Contact CCEA | Sitemap | Chinese

People

General Affairs Office 
Weiyong Jin+86-571-87951339   wyjin @zju.edu.cn
  DirectorA327 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Yafang Wu   +86-571-87951339   wyf@zju.edu.cn 
Vice DirectorA329 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Le Huang+86-571-87951339  huangle@zju.edu.cn 

A327 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Renqiu Lu+86-571- 88208685  lurenqiu@zju.edu.cn

A329 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of HR Administration
Yuanxin Ding +86-571- 88208677  dyx @zju.edu.cn
 DirectorA325 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Haixiang Chen +86-571- 88208677  zdchx @zju.edu.cn
Vice DirectorA325 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of Undergraduate Studies 
Xiuyin Jiang+86-571- 88208683  jxy @zju.edu.cn
DirectorA343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Zhe Chen +86-571- 88206125  dyx @zju.edu.cn
Vice DirectorA343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Songqing Zhu+86-571- 88206125  zsq @zju.edu.cn

A343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Huijie Li+86-571- 88208683  jxy @zju.edu.cn

A343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of Graduate Studies
Qiang Lu+86-571-88208680  qlu66 @zju.edu.cn
 DirectorB331An-Zhong Building, Zijingang Campus
Linlin Lu+86-571-88208689  linlinlu @zju.edu.cn
Vice DirectorB331An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of Research Administration
Huifei Ye+86-571-88208687  yhf @zju.edu.cn
DirectorB335 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Yu Sun+86-571-88208687  sunyu @zju.edu.cn
Vice DirectorB335An-Zhong Building, Zijingang Campus
Continuing Education Office
Jiaping Wang+86-571- 8828739  wangjiaping@zju.edu.cn 
DirectorB306 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Lianfa Ruan+86-571- 88208531  lianfa@zju.edu.cn  B48

B310 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Taotao Liu+86-571- 88208530 liutt@zju.edu.cn 
Vice DirectorB303 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Ping Shi+86-571- 88208688  Shiping@zju.edu.cn  

B308 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Students affairs Office
Hua Zhao +86-571- 88206426  jzxa@zju.edu.cn 
DirectorA339 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Jie Xu +86-571- 88206426 xujie @zju.edu.cn  
Vice DirectorA339An-Zhong Building, Zijingang Campus
Pengyue Guo+86-571- 88206426  gpy123 @zju.edu.cn  

A339An-Zhong Building, Zijingang Campus
Shuxia Gu+86-571- 88206426  gushuxia @zju.edu.cn  

A339 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Weiyong Jin+86-571-87951339   wyjin @zju.edu.cn
  DirectorA327 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Yafang Wu   +86-571-87951339   wyf@zju.edu.cn 
Vice DirectorA329 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Le Huang+86-571-87951339  huangle@zju.edu.cn 

A327 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Renqiu Lu+86-571- 88208685  lurenqiu@zju.edu.cn

A329 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of HR Administration
Yuanxin Ding +86-571- 88208677  dyx @zju.edu.cn
 DirectorA325 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Haixiang Chen +86-571- 88208677  zdchx @zju.edu.cn
Vice DirectorA325 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of Undergraduate Studies 
Xiuyin Jiang+86-571- 88208683  jxy @zju.edu.cn
DirectorA343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Zhe Chen +86-571- 88206125  dyx @zju.edu.cn
Vice DirectorA343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Songqing Zhu+86-571- 88206125  zsq @zju.edu.cn

A343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Huijie Li+86-571- 88208683  jxy @zju.edu.cn

A343 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of Graduate Studies
Qiang Lu+86-571-88208680  qlu66 @zju.edu.cn
 DirectorB331An-Zhong Building, Zijingang Campus
Linlin Lu+86-571-88208689  linlinlu @zju.edu.cn
Vice DirectorB331An-Zhong Building, Zijingang Campus
Office Of Research Administration
Huifei Ye+86-571-88208687  yhf @zju.edu.cn
DirectorB335 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Yu Sun+86-571-88208687  sunyu @zju.edu.cn
Vice DirectorB335An-Zhong Building, Zijingang Campus
Continuing Education Office
Jiaping Wang+86-571- 8828739  wangjiaping@zju.edu.cn 
DirectorB306 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Lianfa Ruan+86-571- 88208531  lianfa@zju.edu.cn  B48

B310 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Taotao Liu+86-571- 88208530 liutt@zju.edu.cn 
Vice DirectorB303 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Ping Shi+86-571- 88208688  Shiping@zju.edu.cn  

B308 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Students affairs Office
Hua Zhao +86-571- 88206426  jzxa@zju.edu.cn 
DirectorA339 An-Zhong Building, Zijingang Campus
Jie Xu +86-571- 88206426 xujie @zju.edu.cn  
Vice DirectorA339An-Zhong Building, Zijingang Campus
Pengyue Guo+86-571- 88206426  gpy123 @zju.edu.cn  

A339An-Zhong Building, Zijingang Campus
Jiajun Hu+86-571- 88206426  Hujiajun @zju.edu.cn